Nabór szkoleniowców – trenerów

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim
ogłasza nabór
szkoleniowców – trenerów

do prowadzenia w szczególności na terenie województwa lubuskiego działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów tej pomocy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w Podprogramie 2016 planowane jest przeprowadzenie:

  • warsztatów kulinarnych dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka,
  • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia,
  • warsztatów edukacji ekonomicznej w zakresie tworzenia budżetu domowego, jego realizacji i kontroli, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego; z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Celem warsztatów będzie przekazanie adresatom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 niezbędnej wiedzy gwarantującej efektywne i bezpieczne gospodarowanie własnymi środkami oraz umiejętność właściwego korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych,
  • programów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności uwzględniających tematykę prawidłowego przechowywania różnych rodzajów produktów spożywczych, planowania zakupów zgodnie z potrzebami, pełnego wykorzystania posiadanych produktów spożywczych i przygotowanych potraw, minimalizowania ilości odpadów.

Warsztaty prowadzone będą dla grup do 25 osób.
Każdy warsztat trwać będzie ok. 2 godzin 30 min zegarowych.
Liczba warsztatów do przeprowadzenia przez jednego szkoleniowca – trenera: od 20 do 30.
Termin przeprowadzenia warsztatów: od podpisania umowy do 31 maja 2018r.

Do zadań szkoleniowca – trenera należy: przygotowanie warsztatów (programy, konspekty, itp.), przeprowadzenie ich w miejscach wskazanych przez organizatora oraz sporządzenie sprawozdań z przebiegu warsztatów.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest najniższa cena za godzinę przeprowadzonych warsztatów oraz udokumentowane kwalifikacje i umiejętności.

Wybrane osoby, spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w Podprogramie 2017 (link do wytycznych), zostaną zatrudniane jako szkoleniowcy – trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych.

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim ponosi koszty dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów.

Składana oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony „Formularz ofertowy” z ceną jednostkowa brutto za godzinę.
  • CV zawierające klauzule „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonego przez Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim.”
  • Udokumentowanie posiadanych kwalifikacji.

Oferty można przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 września 2017 r. na adres Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63; 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: fbz.gorzow@wp.pl , lub złożyć osobiście w siedzibie ogłaszającego (telefon kontaktowy 95 718 02 85).

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy