PO PŻ – Zaproszenie do współpracy organizacji pozarządowych.

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

POPŻ-styczen2017.2Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do współpracy

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

zainteresowane dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących pomocy

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – w Podprogramach 2016 oraz 2017 na terenie następujących miejscowości: 

 • z terenu województwa lubuskiego: Bledzew, Bytnica, Dąbie, Dobiegniew, Lubniewice, Santok, Skąpe, Słońsk, Trzebiechów, Wymiarki, Zwierzyń
 • z terenu województwa zachodniopomorskiego : Nowogródek Pomorski, Trzcińsko


Uczestnicząc w PO PŻ dążymy do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


       Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie (art. nr 7 ustawy o pomocy społecznej). Bezpłatna pomoc najbardziej potrzebującym udzielana jest w postaci 16 artykułów spożywczych wydawanych cyklicznie w formie paczek lub posiłków. Dystrybucję żywności w Podprogramie 2016 rozpoczęliśmy 30 sierpnia 2016 r. i będziemy kontynuować do 14 czerwca 2017r.

Zainteresowane współpracą stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, spełniające niżej przedstawione warunki , prosimy o przesłanie w terminie do 31 marca 2017 r. wstępnej deklaracji  na adres e-mailowy fbz.gorzow@wp.pl .

W razie potrzeby konsultacji prosimy dzwonić:  tel. kom. 785 203 530 lub  tel. (95) 7 180 285 albo przesłać e-maila na skrzynkę fbz.gorzow@wp.pl .


Organizacje (zwane dalej organizacjami partnerskimi lokalnymi – w skrócie OPL) chętne do współpracy przy realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramach 2016 i 2017 powinny spełniać kryteria oraz  warunki:

 1. Prowadzić działalności non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
 2. Posiadać zdolności administracyjne do:
  • realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ
  • realizacji działań towarzyszących na rzecz beneficjentów, mających na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej
  • prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z POPŻ oraz z innych źródeł
 3. Posiadać doświadczenia w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego.
 4. Posiadać możliwość prowadzenia samodzielnie bezpośredniej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób uprawnionych.
 5. Zapewnić minimalne standardy w obszarach : administrowania, transportu, magazynowania  (wg Wytycznych IZ ).
 6. Posiadać zaplecze techniczne: pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu i komputera.
 7. Zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie – w dystrybucji żywności do najuboższych lub realizacji projektów unijnych (mogą to być wolontariusze, członkowie stowarzyszenia, pracownicy).
 8. Posiadać pomieszczenia magazynowe (suche, czyste i zamknięte), umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta, na cały okres trwania Podprogramu – w tym odpowiednio duże do ilości obsługiwanych osób chłodnie, lodówki.
 9. Zaprowadzić ewidencję magazynową, dokumentację i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi IZ .
 10. Prowadzić nieodpłatnie działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności (zajęcia aktywizujące, grupy wsparcia),
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (utrzymanie higieny, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne),
 • lub inne działania dostosowane do potrzeb wspieranych osób.
 1. Podjąć współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie kwalifikowania osób do pomocy oraz innych działań (m.in. informacyjnych, szkoleniowych) świadczonych na rzecz wspieranych osób.
 2. Dodatkowo OPL we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej ma wspierać w zakresie możliwości skorzystania z działań w ramach projektów EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Pomocy Społecznej dotyczącymi działań realizowanych w ramach POPŻ .

Z poważaniem

Zarząd Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

do pobrania: