Podprogram 2018 – Zaproszenie do współpracy organizacji pozarządowych

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do współpracy

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

zainteresowane dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

– w Podprogramie 2018 na terenie województwa lubuskiego.


Uczestnicząc w POPŻ dążymy do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


       Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie (art. nr 7 ustawy o pomocy społecznej). Bezpłatna pomoc najbardziej potrzebującym udzielana jest w postaci 21 artykułów spożywczych wydawanych cyklicznie w formie paczek lub posiłków. Dystrybucję żywności w Podprogramie 2018 planujemy rozpocząć na przełomie sierpnia/września 2017 r.  i prowadzić do czerwca 2018r.

Zainteresowane współpracą stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, spełniające niżej przedstawione warunki , prosimy o przesłanie w terminie do 31 lipca br. wypełnionego wniosku weryfikacyjnego:

 • w wersji ( A ) dla nowych OPL
 • lub w wersji ( B )   dla OPL, które uczestniczyły w Podprogramie 2017

elektronicznie oraz listownie; elektronicznie na skrzynkę e-mail: fbz.gorzow@wp.pl, listownie na adres  Bank Żywności w Gorzowie Wlkp., ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie potrzeby konsultacji prosimy dzwonić:  tel. kom. 785 203 530 lub  tel. (95) 7 180 285 albo przesłać e-maila na skrzynkę fbz.gorzow@wp.pl .


Organizacje (zwane dalej organizacjami partnerskimi lokalnymi – w skrócie OPL) chętne do współpracy przy realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018 powinny spełniać kryteria oraz  warunki:

 1. Prowadzić działalności non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
 2. Posiadać zdolności administracyjne do:
  • realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ
  • realizacji działań towarzyszących na rzecz beneficjentów, mających na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej
  • prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z POPŻ oraz z innych źródeł
 3. Posiadać doświadczenia w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego.
 4. Posiadać możliwość prowadzenia samodzielnie bezpośredniej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób uprawnionych.
 5. Zapewnić minimalne standardy w obszarach : administrowania, transportu, magazynowania  (Wytyczne IZ).
 6. Posiadać zaplecze techniczne: pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu i komputera.
 7. Zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie – w dystrybucji żywności do najuboższych lub realizacji projektów unijnych (mogą to być wolontariusze, członkowie stowarzyszenia, pracownicy).
 8. Posiadać pomieszczenia magazynowe (suche, czyste i zamknięte), umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta, na cały okres trwania Podprogramu – w tym odpowiednio duże do ilości obsługiwanych osób chłodnie, lodówki.
 9. Zaprowadzić ewidencję magazynową, dokumentację i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymWytycznymi IZ .
 10. Prowadzić nieodpłatnie działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności (zajęcia aktywizujące, grupy wsparcia),
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (utrzymanie higieny, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne),
 • lub inne działania dostosowane do potrzeb wspieranych osób.
 1. Podjąć współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie kwalifikowania osób do pomocy oraz innych działań (m.in. informacyjnych, szkoleniowych) świadczonych na rzecz wspieranych osób.
 2. Dodatkowo OPL we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej ma wspierać w zakresie możliwości skorzystania z działań w ramach projektów EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

       Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi działań realizowanych w ramach POPŻ.

                Z poważaniem

Zarząd Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

 

Do pobrania:

Wytyczny IZ – POPŻ 2014-2020/Podprogram 2018

(A) POPŻ/Podprogram 2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL- wersja dla nowych OPL

(B) POPŻ/Podprogram 2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL- wersja dla OPL uczestniczących w Podprogramie 2017