Zapytanie ofertowe na roboty remontowo – budowlane

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Gorzów Wlkp., 07.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE

W MAGAZYNIE BANKU ŻYWNOŚCI w GORZOWIE WLKP.

Bank Żywności  w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. poszukuje wykonawcy robót remontowo-budowlanych w magazynie Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. mieszczącym się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, pawilon 14.

Firmy zainteresowane niniejszym zapytaniem prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo-budowlanych, w terminie i na warunkach określonych w dalszej części zapytania.

 • Wymienione wyżej roboty Wykonawca będzie zobowiązany wykonać do dni 17 grudnia 2018 r.
 • Do wszystkich materiałów użytych w ewentualnym zleceniu robót Wykonawca dostarczy odpowiednie certyfikaty jakościowe.
 • Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – 24 miesiące od momentu podpisania protokołu odbioru robót.
 • W kalkulacji kwoty za wymienione wyżej roboty prosimy podać jedną łączną cenę brutto z wkalkulowanymi innymi kosztami towarzyszącymi.
 • Ofertę w formie załączonej tabeli należy dostarczyć do siedziby Banku Żywności w Gorzowie Wlkp., ul. Słoneczna 63, do dnia 24 września 2018 r. do godziny 15:00.
 • W ofercie musi się znaleźć informacja o okresie ważności oferty.
 • Zamawiający zastosuje jedno kryterium oceny oferty – cenę brutto skalkulowaną za całość robót wymienionych w zapytaniu wraz z zakupem materiałów (cena brutto – 100% kryterium).
 • W przypadku wymienienia przez Zamawiającego elementów konkretnego producenta dopuszcza się zastosowanie w ofercie innego produktu/producenta o równych lub lepszych parametrach.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający wykluczy z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo, w związku z tym konieczne jest wypełnienie oświadczenia o braku takich powiązań z Zamawiającym tj. Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.
 • Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 • Okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć daty 17 grudnia 2018 r.
 • Oferty powinny być złożone w formie wypełnienia załączonej tabeli. Wersja elektroniczna Oferty jest udostępniona na żądanie Wykonawcy.
 • Inwestycja finansowana jest przez Wojewodę Lubuskiego w ramach pomocy społecznej na rok 2018 dla organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego działających w obszarze pomocy społecznej.

Prezes Zarządu

Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

mgr inż.  Augustyn Wiernicki

 


Dokumenty do pobrania: