Author Archive

… Realizujemy Program Operacyjny … …. Pomoc Żywnościowa 2014-2020 …. …………. Podprogram 2015 …………..

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bez tytułuaaaaaaaaaaBank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program rozpoczął się 01 maja 2015 roku i trwać będzie do 29 lutego2016 roku.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie (art. nr 7 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP. – LUBUSKIM RODZINOM

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Wyświetlanie LOGO LUW.jpgOd 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z partnerami województwa lubuskiego rozpoczyna program wspierania osób i rodzin ubogich. Program jest wspierany finansowo przez Wojewodę Województwa Lubuskiego. Działania programu skierowane są do rodzin i osób indywidualnych wykluczonych społecznie, często żyjących poniżej linii ubóstwa, w poczuciu bezradności, osamotnienia, braku zaufania do instytucji pomocy społecznej i rynku pracy… W rozwinięciu pełna treść projektu: