PO PŻ/Podprogram 2019 – Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do współpracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zainteresowane dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – w Podprogramie 2019, na terenie województw lubuskiego i południowej części zachodniopomorskiego.


Uczestnicząc w POPŻ dążymy do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


Harmonogram działań towarzyszących na czerwiec 2019

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

               Działania towarzyszące Podprogramowi 2018 – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów pomocy żywnościowej w prowadzeniu gospodarstwa domowego, odbywają się w miejscach uzgodnionych z Organizacjami Partnerskimi Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. 

Zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia żywnościowego w ramach ww. programu do udziału w warsztatach prowadzonych w ramach działań towarzyszących.

Realizujemy przedsięwzięcie dotowane przez NFOŚiGW

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

   Przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia, celem którego jest wzmożenie wspierania żywnością osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów oraz różnych sytuacji i zdarzeń nie mogą zapewnić sobie i rodzinom odpowiedniego wyżywienia.

  Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami, część 1) „Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Poprzez rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych, związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych, uratowanych przed zmarnowaniem z powodu np. krótkiego pozostałego okres przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp. będziemy mogli przyjmować od producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych. Otrzymaną żywnością będziemy wspierać, korzystając z pomocy 30 naszych organizacji partnerskich, osoby i rodziny potrzebujące pomocy  – z terenu województwa lubuskiego i okolic.

Efekty Wielkanocnej Zbiórki Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebraliśmy 10 466,42 kg żywności.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w dniach 5-6 kwietnia podzielili się swymi zakupami.
Zebraną żywność przekażemy osobom ubogim, w szczególności dzieciom zagrożonym niedożywieniem.
Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom: dzieciom, młodzieży i dorosłym, za ich bezinteresowne zaangażowanie w przeprowadzenie tej zbiórki.

Miasto Gorzów Wlkp. wspiera realizację zadania publicznego

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

         Od 14 marca 2019 do 31 grudnia 2019 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim  realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej mające na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – pn. „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego”.

Dzięki dotacji Miasta Gorzowa Wlkp., wynoszącej 89,55% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, będziemy mogli rozwijać działalność związaną z pozyskiwaniem, transportem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych. Będziemy mogli przyjąć od rolników, producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych, zapobiegając marnotrawstwu żywności na skutek wykluczenia z obrotu handlowego z powodu np. krótkiego pozostałego okres przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp.