POPŻ – Efekty Podprogramu 2014

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

      Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. realizował w okresie od 01 grudnia 2014 do 31 stycznia 2015 roku Podprogram 2014 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) . Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Należymy do jednej z czterech ogólnopolskich organizacji, które realizowały Podprogram 2014 na terenie kraju.     zboze-niebo-pole_2

      W Podprogramie 2014 z pomocy żywnościowej udzielanej przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. skorzystało 13 745 osób najbardziej potrzebujących, w tym w 20% stanowiących rodziny z dziećmi. Otrzymały one łącznie 192 695,80 kg żywności w postaci 26 397 paczek żywnościowych. Pomoc z Podprogramu 2014 była dodatkowo uzupełniana o produkty ze zbiórki żywności i darów żywnościowych pozyskanych od darczyńców bądź w ramach mechanizmu WOW.

Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Minister Pracy i Polityki Społecznej  zwraca się z prośbą do Marszałków Województw w całej Polsce o wsparcie organizacji pozarządowych niosącym pomoc żywnościową najuboższym w związku z wydłużonym terminem wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Poniżej pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią apelu Ministra który znajduje się niżej:

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużonym terminem wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” (POPŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie zaistniałej sytuacji.

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” ma zastąpić zakończony już unijny program PEAD – „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, chociaż cel pomocy jest inny niż w Programie PEAD.

Program FEAD będzie realizowany w Polsce w perspektywie lat 2014-2020 za pośrednictwem wyłonionych w drodze konkursu organizacji NGO, których zadaniem będzie dystrybucja żywności do osób najuboższych i najbardziej potrzebujących, w tym bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i dzieci, a także realizacja działań towarzyszących, mających na celu włączenie społeczne osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przesunięcie terminu  drożenia Programu FEAD spowodowane jest czasochłonnymi procedurami akceptacji dokumentów przez Komisję Europejską i koniecznością regulacji stosownych aktów prawnych oraz innymi procedurami przygotowawczymi.

Sytuacja ta jest niezależna od działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego, a także organizacji pozarządowych, ale nie zmienia to faktu, że na rozpoczęcie realizacji Programu czeka kilka milionów osób potrzebujących wsparcia w całej Polsce. W obecnej, szczególnie trudnej sytuacji, kiedy nastąpiła przerwa w dystrybucji pomocowej żywności z Unii Europejskiej, zwracam uwagę na bardzo ważną rolę organizacji pozarządowych, zarówno tych realizujących Program bezpośrednio, jak i współpracujących z nimi organizacji lokalnych.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o zapewnienie wsparcia organizacjom pozarządowym, niosącym pomoc żywnościową najuboższym.

Proszę zwłaszcza o pomoc w informowaniu o późniejszym terminie uruchomienia Programu, a także o wsparcie merytoryczne, administracyjne i finansowe. Ważnym zadaniem jest także wspomaganie działań organizacji pozarządowych w zakresie pozwalającym na utrzymanie wypracowanej wcześniej infrastruktury (powierzchnie magazynowe, powierzchnie chłodnicze oraz minimalne zatrudnienie).

Wierzę, że dobra współpraca władz samorządowych i organizacji pozarządowych na rzecz osób najbiedniejszych w poszczególnych województwach stała się już regułą i będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

Z poważaniem.

Władysław Kosiniak-Kamysz