O Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.:

W roku 2007 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna weszło do Federacji Polskich Banków Żywności tworząc Bank Żywności. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oddał w dzierżawę budynek przy ul. Chopina, w którym po gruntownym remoncie i montażu komory chłodniczej znajduje się magazyn Banku. Placówka zajmuje się redystrybucją żywności pozyskanej z Unii Europejskiej przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców naszego kraju. Żywność trafia regularnie do 60 tysięcy rodzin północnej części województwa lubuskiego. Pod koniec 2007 roku bank został przekształcony w Fundację Bank Żywności.

unnamed

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. posiada obecnie 94 partnerów z terenu województwa lubuskiego południowej części województwa zachodniopomorskiego, którym przekazano w 2013 roku 1435,9 ton żywności o wartości 4,5 miliona złotych, która trafiła do 20 457 potrzebujących!

unnamed

unnamed

CELE STATUTOWE BANKU ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP.

 1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności.
 2. Organizacja pozyskiwania i dystrybucji żywności.
 3. Promowanie w społeczeństwie postaw niedopuszczenia do marnotrawstwa.
 4. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi i placówkami oświaty w zakresie dożywiania najuboższych i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
 5. Udzielanie pomocy żywnościowej ludziom ubogim, dotkniętym wypadkami losowymi, starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym.
 6. Przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na rzecz ochrony ich praw.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz wyrównywania poziomu życia osób z obszaru ubóstwa, wykluczenia społecznego i patologii społecznych oraz zagrożonych tymi zjawiskami.
 9. Inicjowanie i zawiązywanie partnerstw wewnątrz – międzysektorowych celem rozwiązywania problemów społecznych – lokalnych i regionalnych.
 10. Organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych na terenie kraju.

BANK ŻYWNOŚCI REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 1. Systematyczne wyszukiwanie i pozyskiwanie żywności produkowanej.
 2. Organizowanie akcji społecznych i charytatywnych w postaci zbiórek.
 3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego:
  • gromadzenia żywności jej dystrybucji między organizacje pozarządowe, instytucje i organizacje zajmujące się bezpośrednią pomocą potrzebującym,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej w zakresie postaw solidarności międzyludzkiej, społecznych skutków głodu i niedożywienia a także poszanowania żywności.
 4. Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie swoich celów statutowych od: fundacji, organizacji, administracji publicznej i UE.
 5. Tworzenie i realizację programów i akcji dożywiania dzieci i młodzieży, w tym: w szkołach świetlicach, podczas obozów , półkolonii i kolonii.
 6. Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, proekologicznych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 7. Tworzenie i realizację programów szkoleniowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dziedziny przeciwdziałania skutkom biedy i wykluczenia społecznego i innym problemom społecznym oraz wyrównywania szans w tym.

 


BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W FEDERACJI POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
2014-10-14 BANKI ŻYWNOŚCI wersja 3