Wolontariusz Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. – Przyjacielem Najuboższych Lubuszan

PROJEKT

„Wolontariusz Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.
– Przyjacielem Najuboższych Lubuszan”


Cel projektu:

 1. Rozwój wolontariatu Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. – dorosłych i młodzieży
 2. Podniesienie efektywności i jakości pracy banku z ukierunkowaniem na poszczególne formy działalności: obsługa magazynu, tworzenie projektów na działalność banku, organizacja zbiórek żywności, stałe pozyskiwanie żywności.

Cel główny realizowany będzie poprzez:

 • utworzenie zespołu stałych i akcyjnych wolontariuszy banku oraz wypracowanie modelu zarządzania nimi
 • profesjonalne szkolenie wolontariuszy banku z podziałem na stałych i akcyjnych współpracowników
 • integrację na płaszczyźnie Bank – wolontariusz oraz w relacji wolontariusz – wolontariusz
 • utworzenie strony internetowej Banku

Projekt adresowany jest do:

 • 15 osób – wolontariusze stali zaangażowani w pracę banku i podczas zbiórek żywności; dorośli – kobiety i mężczyźni – w większości – osoby po 40 r.ż., w tym bezdomni, osoby bezrobotne oraz osoby aktywne zawodowo i społecznie
 • 15 osób – wolontariusze akcyjni zbiórek żywności; młodzież gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych

Rezultaty:

 • rozpowszechnienie informacji o Banku Żywności w Gorzowie, jego celach i działaniach oraz o działaniach Federacji, Programie PEAD i znaczenia społecznego tych  agend, szczególnie w Europejskim 2010 Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 • zwiększenie liczby współpracujących partnerów
 • wypromowanie modelu profesjonalnych wolontariuszy wśród młodzieży i dorosłych
 • uzyskanie nowego medium jako elementu marketingu społecznego
 • zwiększony poziom świadomości i wartości posługi wolontariackiej jako przygotowanie do Europejskiego 2011 Roku Wolontariatu
 • 15 wolontariuszy młodzieżowych – akcyjnych i 15 dorosłych wolontariuszy pragnących nawiązać stałą współpracę  z podpisanym porozumieniem wolontariackim
 • opracowanie przez grupę młodzieżowych wolontariuszy – podczas burzy mózgów – programu najbliższej Jesiennej Zbiórki Żywności , a przez grupę dorosłych wolontariuszy mini – programu fundraisingowego Banku

Finansowane ze środków Kraft Foods otrzymanych za pośrednictwem Europejskiej Federacji Banków Żywności i Federacji Polskich Banków Żywności.